NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE NIEOBJĘTE SYSTEMEM ODBIORU ODPADÓW OD 1 CZERWCA 2020 r.

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE NIEOBJĘTE SYSTEMEM ODBIORU ODPADÓW OD 1 CZERWCA 2020 r.

   Informujemy, że od 1 czerwca 2020 r. zgodnie z uchwałą nr XV.140.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 15 stycznia 2020 r. (uchwała tutaj) systemem odbioru odpadów komunalnych organizowanym przez tut. Urząd nie zostali objęci wszyscy właściciele nieruchomości niezamieszkałych.
 
   Przypominamy, że nieruchomości niezamieszkałe to takie nieruchomości, w których nikt nie mieszka, a wytwarzane są odpady komunalne, które stanowią budynki użyteczności publicznej, urzędy, lokale handlowe i gastronomiczne, galerie, zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne, szkoły, przedszkola, hotele, restauracje, Rodzinne Ogrody Działkowe itd.
 
   Systemem odbioru odpadów komunalnych organizowanym przez tut. Urząd objęci są  własciciele nieruchomości, którzy są wymienieni w w/w uchwale. Zobowiązani oni są do:
1) złożenia oświadczenia o ilości wytwarzanych odpadów dla nieruchomości będących w zasobach spółdzielni mieszkaniowych czy wspólnot mieszkaniowych,
2) złożenia deklaracji przez właścicieli nieruchomości tzw. „wolnostojących” nie będących w zasobach spółdzielni mieszkaniowych czy wspólnot mieszkaniowych do tut. Urzędu.
 
   Właściciele w/w nieruchomości będą uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podane dotychczas indywidualne konto.
 
   Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, nie objęci systemem odbioru odpadów komunalnych organizowanym przez tut. Urząd, od 01 czerwca br. są zobowiązani do zawarcia indywidualnych umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Ełku. Wykaz przedsiębiorców, z którymi można zawrzeć w/w umowę podany jest na stronie www.czystyelk.pl.
 
   Jednocześnie informujemy, że kopie zawartych umów na odbior opadów komunalnych właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są dostarczyć lub przesłać:
1) drogą elektroniczną skanu umowy na adresy e-mail: um@um.elk.pl lub a.jablonska@um.elk.pl;
2) do Wydziału Finansowego pok. 04 lub pok. 243.
 
   Nieruchomości nie objęte systemem, które są zobligowane do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych, z mocy zmiany przepisów prawa, nie są zobligowani do składania deklaracji tzw. „zerowych”.