Strona główna

Strona główna

  

UWAGA MIESZKAŃCY!
 
W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym, mieszkańcy korzystający z pieców w których powstaje popiół, proszeni są by gromadzili go w oddzielnych pojemnikach.
 
Gromadzenie popiołu wraz z innymi odpadami jest niedozwolone!
 
Przyjmowanie przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko – MAZURY” Sp. z o.o. popiołów zmieszanych z innymi odpadami komunalnymi stwarza wiele zagrożeń. Popiół podczas rozładunku unosi się w powietrzu, przez co m.in. negatywnie wpływa na układ oddechowy pracowników sortowni, a także na szybsze zużywanie się maszyn oraz instalacji do przetwarzania odpadów. Ponadto popiół wrzucany do jednego pojemnika z innymi odpadami komunalnymi „brudzi je”, przez co znacznie trudniej jest je wyselekcjonować i przekazać do recyklingu.
 
Przypominamy, że popiół jest odbierany w innym terminie niż odpady segregowane czy zmieszane
W związku z powyższym informujemy, że w przypadku gdy w pojemniku na odpady zmieszane będzie znajdował się popiół POJEMNIK NIE BĘDZIE OPRÓŻNIONY.

 

 

ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODARKI ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH!!!

 

Prezydent Miasta Ełku informuje, że podczas sesji Rady Miasta Ełku w dniu 31 stycznia 2017 r., zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 28 listopada 2014 r., (Dz. U. z 2015 r. poz. 87), Radni przyjęli pakiet uchwał regulujących system gospodarowania odpadami komunalnymi, obowiązujący na terenie Gminy Miasto Ełk. Wprowadzone zostały następujące zmiany:
 
1. ustalono nową metodę naliczenia oraz stawki opłaty w przypadku nieruchomości zamieszkałych,
2. z dniem 01 czerwca 2017 r. do systemu odbioru odpadów komunalnych obowiązującym na terenie Gminy Miasto Ełk, zostaną włączone  nieruchomości niezamieszkałe, czyli m.in. szkoły, przedszkola, szpital, hotele, restauracje, lokale usługowe i biurowe, ogrody działkowe itp.
3. odbiorem odpadów komunalnych objęto domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, w tym ogródki działkowe.
 
Przejęcie obowiązku odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych ujednolici i uszczelni gminny system gospodarki odpadami komunalnymi oraz ułatwi osiągnięcie wymaganego prawem, poziomu odzysku i recyklingu surowców wtórnych.
 
 
SKŁADANIE DEKLARACJI:
 
W przypadku budynków wielorodzinnych deklarację składa wspólnota, w imieniu której wszystkie czynności wykonuje zarząd lub zarządca wspólnoty. W zasobach spółdzielni mieszkaniowych deklarację składa zarząd spółdzielni, a w przypadku budynków jednorodzinnych właściciel nieruchomości bądź inny podmiot władający nieruchomością. Natomiast mieszkańcy zabudowań wielorodzinnych dostarczają oświadczenie do zarządcy (spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty) i tam również wnoszą opłaty.  
Właściciel nieruchomości zamieszkałej, jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy w chwili obecnej posiadają podpisane umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, zobowiązani są je rozwiązać, a następnie w terminie do 30 kwietnia 2017 r. złożyć wypełnioną deklarację na odbiór odpadów komunalnych.
Właściciele nieruchomości deklaracje składają do Urzędu Miasta Ełku, ul. J. Piłsudskiego 4, pokój nr 04,
 
ODPADY GROMADZONE NA POSESJACH NIEZAMIESZKAŁYCH :
 
Z dniem 01 czerwca 2017 r. systemem odbioru odpadów komunalnych organizowanym przez Gminę Miasto Ełk zostaną objęte nieruchomości niezamieszkałe czyli: lokale handlowe, gastronomiczne, usługowe, biurowe, żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, hotele, pensjonaty, sklepy, restauracje, zakłady rzemieślnicze i produkcyjne, firmy i przedsiębiorstwa itp. W związku z powyższym do tego czasu należy wypowiedzieć indywidualnie zawarte umowy na wywóz odpadów komunalnych. Na odpady produkcyjne i poprodukcyjne należy nadal posiadać odpowiednią umowę na ich odbiór.
 
POJEMNIKI NA ODPADY:
 
Koszt zakupu/dzierżawy pojemników w przypadku nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych oraz przygotowania i utrzymania miejsca na pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych ponosi właściciel nieruchomości. W przypadku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, zarząd wspólnoty i spółdzielni w zabudowaniach wielorodzinnych, odpowiedzialny jest za dostarczenie pojemników i ich oznaczenie.
 
OPŁATY:
 
Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za nieruchomości zamieszkałe jak i niezamieszkałe należy wpłacać bez wezwania – na indywidualny rachunek bankowy. Numer rachunku bankowego zostanie automatycznie, jednorazowo wygenerowany z chwilą wprowadzenia deklaracji do systemu, a informacja o nim zostanie przekazana składającemu deklarację.
 
SZANOWNI WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH !
 
Uprzejmie informujemy, iż zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz świetlówki można bezpłatnie oddać do:
 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych przy ul. Suwalskiej 38.
Punkt otwarty: wtorki, czwartki, w godz. 14:00-18:00
tel. 87 610 04 39
 
Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów prowadzony przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Eko-MAZURY Sp. z o.o. zlokalizowany w Siedliskach k/Ełku 
czynny jest w następujących godzinach:
 - poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki - od godziny 7.00 do godziny 17.00,
 - soboty - od godziny 7.00 do godziny 12.00.