Deklaracje

Deklaracje

 

Deklarację należy złożyć do Urzędu Miasta Ełku 

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 

pokój nr 04, 

bądź przesłać drogą pocztową

 

Informujemy, iż od dnia 11 stycznia 2014 r. istnieje możliwość złożenia deklaracji drogą elektroniczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez platformę ePuap (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) pod adresem http://www.epuap.gov.pl ; warunkiem jest posiadanie kwalifikowanego elektronicznego podpisu lub profilu zaufanego.

Wspomniane deklaracje stanowią załączniki do Uchwały NR XXXV.347.17 Rady Miasta Ełku z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Kontakt w sprawie deklaracji (złożenia, zmian): 87 73 26 202

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości niezamieszkałej odpadów komunalnych.

Zachodzące zmiany w zakresie ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość jak również co do ilości wytworzonych odpadów komunalnych na danej nieruchomości niezamieszkałej (czyli lokali, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, ale również  urzędy, przychodnie, szpital, zakłady rzemieślnicze, usługowe, magazyny, sklepy, hurtownie, biura, gabinety lekarskie, lecznice dla zwierząt, apteki oraz nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe itp.), należy zgłosić również w ciągu 14 dni. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 

DEKLARACJE DO POBRANIA:

 

NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA (wersja pdf)

NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA (wersja edytowalna)

 

NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁA (wersja pdf)

NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁA (wersja edytowalna)