Przepisy prawne

Przepisy prawne

 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. 
 
 
 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku i zagospodarowaniu tych odpadów
 
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Ełku
 
W sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Ełku
 
do Uchwały Nr XV.141.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 15 stycznia 2020 r. 
 
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ełku
 
zmieniająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Miasta Ełku
 
do Uchwały Nr XIII.119.2019 Rady Miasta Ełku z dnia 27 listopada 2019 r.
 
 
w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 
 
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi