Odpady zmieszane

Odpady zmieszane

Ustala się, iż w zamian za uiszczenie przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierana będzie każda ilość zmieszanych odpadów komunalnych. Pojemnik na odpady zmieszane nie będzie oznaczony żadnym symbolem.

 

Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

 

Zabudowa wielorodzinna:

  • odpady zmieszane – co najmniej jeden raz w tygodniu
  • dodatkowo w dni poprzedzające ustawowo wolne od pracy (święta).
  • żużel i popiół paleniskowy - jeden raz w tygodniu 

 

Zabudowa jednorodzinna:

  • odpady zmieszane – co najmniej jeden raz na dwa tygodnie
  • żużel i popiół paleniskowy - jeden raz w miesiącu