Strona główna

Strona główna

  

Nowe zasady segregacji odpadów
 
Od 1 czerwca tego roku wejdzie obowiązek selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych na terenie naszego miasta z podziałem na frakcje: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady ulegające biodegradacji, odpady zmieszane i popiół.
 

 

 

Od 1 czerwca 2020 roku zmieniają się w Ełku zasady segregacji odpadów komunalnych. Wynika to z konieczności dostosowania się do nowych przepisów i ujednolicenia zasad segregacji odpadów. W 2019 roku sejm dokonał zmian w ustawie  z 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.). Zmieniło się także Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. 

 

Zmiany te zostały określone w nowym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Ełku  uchwalonym przez Radę Miasta Ełku w dniu 15 stycznia 2020 r. Uchwałą XV.141.2020.

Przepisy obligują wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie miasta do selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”, czyli u każdego wytwórcy odpadów. Selektywna zbiórka będzie podlegała kontroli. W przypadku stwierdzenia niewywiązywania się z obowiązku, właściciel nieruchomości będzie podlegał podwyższonej opłacie od 2- do 4-krotności stawki, jak za selektywną zbiórkę.

 

Od dnia 1 czerwca 2020 r. systemem odbioru odpadów komunalnych organizowanym przez Miasto Ełk będą objęci:

1. wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych

2. właściciele tzw. nieruchomości „mieszanych” - budynków z częścią zamieszkałą i użytkową

3. właściciele nieruchomości niezamieszkałych:

a) jednostek budżetowych (Miejska Biblioteka Publiczna, Ełckie Centrum Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)

b) publicznych i niepublicznych placówek oświatowych (szkoły, przedszkola, uczelnie)

c) Urzędu Miasta Ełku, Urzędu Gminy Ełk, Starostwa Powiatowego w Ełku oraz związków międzygminnych mających swoją siedzibę na terenie administracyjnym Gminy Miasta Ełku,

d) właściciele domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz ogrodów działkowych (w tym Rodzinne Ogrody Działkowe).

 
 
 

Obowiązująca kolorystyka pojemników (niebieski, żółty, zielony, brązowy, czarny) do selektywnej zbiórki odpadów będzie bezwzględnie wymagana od dnia 01.07.2022 r. 

Do dnia 30.06.2022 r. dopuszcza się pojemnik w dowolnej kolorystyce, jednak zawierający odpowiednią naklejkę, wskazującą rodzaj frakcji do odbioru.

Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej, nieposiadający pojemników, będą mogli przekazywać odpady komunalne w workach, zgodnie z przyjęta kolorystyką już od 01.06.2020 r.

 

Szczegółowe informacje będą przekazywane w formie ulotek.

 Dodatkowych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Ełku pok. nr: 243, tel. 87 73 26 223.

 

 
SZANOWNI WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH !
 
Uprzejmie informujemy, iż zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz świetlówki można bezpłatnie oddać do:
 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych przy ul. Suwalskiej 38.
Punkt otwarty: wtorki, czwartki, w godz. 14:00-18:00
tel. 87 610 04 39
 
Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów prowadzony przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Eko-MAZURY Sp. z o.o. zlokalizowany w Siedliskach k/Ełku 
czynny jest w następujących godzinach:
 - poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki - od godziny 7.00 do godziny 17.00,
 - soboty - od godziny 7.00 do godziny 12.00.