Stawki

Stawki

Zgodnie z uchwałą nr XVII.173.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 27 maja 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
 
stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny
wynosi 58,00 zł
za każde gospodarstwo domowe zamieszkujące daną nieruchomość.
 
 
 
CZĘŚCIOWE ULGI DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH UZALEŻNIONE SĄ OD UZYSKANEGO DOCHODU
 
1. Dla osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe, nieprzekraczających kwoty dochodu
w wysokości 1752,50 zł netto miesięcznie
 
opłata wyniesie 24,50 zł,
 
po skorzystaniu z ulgi w wysokości 33,50 zł, według wyliczenia: 58 zł - 33,50 zł = 24,50 zł
 
 
2. Dla gospodarstw wieloosobowych o dochodzie na 1 osobę
nieprzekraczającym 749,76 zł netto miesięcznie
 
opłata wyniesie 49 zł,
 
po skorzystaniu z ulgi w wysokości 9 zł, według wyliczenia: 58 zł - 9 zł = 49 zł
 
 
 
CZĘŚCIOWE ZWOLNIENIE Z OPŁATY ZA KOMPOSTOWNIK
 
Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym będą mogli uzyskać częściowe zwolnienie z opłaty, które wynosi 2,00 zł od gospodarstwa domowego miesięcznie.
 
 
Warunkiem częściowego zwolnienia jest zaznaczenie w deklaracji oświadczenia, że nieruchomość wyposażona jest w kompostownik przydomowy, w którym będą gromadzone bioodpady stanowiące odpady komunalne. Zgłoszenie w deklaracji posiadania kompostownika przydomowego będzie wiązało się z przeprowadzeniem kontroli nieruchomości celem weryfikacji faktycznego posiadania kompostownika i kompostowania w nim odpadów.
 
 
Właściciel nieruchomości utraci prawo do zwolnienia na okres 6 miesięcy, w przypadku stwierdzenia, że:
 
nie posiada kompostownika przydomowego lub
nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, ze stanem faktycznym
 
 
W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, które są objęte systemem odbioru odpadów komunalnych organizowanym przez Gminę Miasto Ełk czyli m.in. szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe publiczne prywatne, Rodzinne Ogrody Działkowe, (zgodnie z uchwałą ¹ ) stawki opłaty za jednokrotny odbiór odpadów komunalnych wynoszą:
 
1) pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 6,30 zł;
2) pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 12,60 zł;
3) pojemnik o pojemności 660 l – w wysokości 34,90 zł;
4) pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 58,20 zł;
5) kontener o pojemności KP-7 – w wysokości 370,30 zł.