NIEAKTUALNE PRZEPISY PRAWNE

NIEAKTUALNE PRZEPISY PRAWNE

REGULAMIN

UCHWAŁA NR XV.141.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Ełku

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.74.2020 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 12 lutego 2020 r. do Uchwały Nr XV.141.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 15 stycznia 2020 r.

UCHWAŁA NR XIII.118.2019 Rady Miasta Ełku z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ełku

UCHWAŁA NR XXXV.348.17 Rady Miasta Ełku z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ełku

UCHWAŁA NR XXVI.288.17 Rady Miasta Ełku z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ełku

Uchwała nr XLI.397.2014 Rady Miasta Ełku z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX.271.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ełku.

Uchwała nr XXIX.271.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ełku.

 

METODA, STAWKI

UCHWAŁA NR XIII.121.2019 RADY MIASTA EŁKU z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe

UCHWAŁA NR XXXV.349.17 Rady Miasta Ełku z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemniki określonej pojemności oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

UCHWAŁA NR XXVI.290.17 Rady Miasta Ełku z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o okreslonej pojemności oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe  lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Uchwała nr XXIX.272.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasta Ełk.

 

DEKLARACJE

Uchwała nr XXXV.350.2021 Rady Miasta Ełku z dnia 27 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2021 r. poz. 4668)

- STWIERDZONO NIEWAŻNOŚĆ pkt D deklaracji Rozstrzygnięciem Nadzorczym nr PN.4131.424.2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2021 r. poz. 4669)

Uchwała Nr R XXIV.238.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 25 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2020 r. poz. 4928)

Uchwała Nr XVIII.176.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2020 r. poz. 2622)

UCHAWAŁA NR XXXV.347.17 Rady Miasta Ełku z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

UCHWAŁA NR XXV.278.16 Rady Miasta Ełku z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała nr XIX.194.16 Rady Miasta Ełku z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Ełk składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr XXXIX.374.2014 Rady Miasta Ełku z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Ełk składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 

TERMIN UISZCZANIA OPŁATY

Uchwała nr XXIX.273.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Ełk przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG

UCHWAŁA NR XVI.158.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku i zagospodarowaniu tych odpadów

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.201.2020 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 22 maja 2020 r.

UCHWAŁA NR XIII.120.2019 Rady Miasta Ełku z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXVI.286.17 Rady Miasta Ełku z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XLI.398.2014 Rady Miasta Ełku z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX.275.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 26  lutego 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasta Ełk od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XXIX.275.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasta Ełk od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

NIEZAMIESZKAŁE

UCHWAŁA NR XV.140.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2020 r. poz. 580) - obowiązywała od 01.06.2022 r. do 31.05.2022 r.

UCHWAŁA NR XIII.119.2019 Rady Miasta Ełku z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Miasta Ełku

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.654.2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. do Uchwały Nr XIII.119.2019 Rady Miasta Ełku z dnia 27 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR XXVI.287.17 Rady Miasta Ełku z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Miasta Ełk

 

GÓRNE STAWKI OPŁAT

Uchwała Nr XVI.157.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Ełku (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2020 r. poz. 2193)