NIEAKTUALNE PRZEPISY PRAWNE

NIEAKTUALNE PRZEPISY PRAWNE

GÓRNE STAWKI OPŁAT

Uchwała Nr XVI.157.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Ełku (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2020 r. poz. 2193)

 

 

UCHWAŁA NR XV.140.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2020 r. poz. 580) - obowiązywała od 01.06.2022 r. do 31.05.2022 r.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.201.2020 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 22 maja 2020 r.

 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku i zagospodarowaniu tych odpadów
 
 
W sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Ełku
 
do Uchwały Nr XV.141.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 15 stycznia 2020 r. 
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ełku
 
zmieniająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Miasta Ełku
 
do Uchwały Nr XIII.119.2019 Rady Miasta Ełku z dnia 27 listopada 2019 r.
 
 
w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe
 
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemniki określonej pojemności oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
 

UCHWAŁA NR XXXV.348.17 Rady Miasta Ełku z dnia 29 sierpnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ełku

 

UCHWAŁA NR XXVI.286.17 Rady Miasta Ełku z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 
 
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Miasta Ełk
 
 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ełku

 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o okreslonej pojemności oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe  lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

 

UCHWAŁA NR XXV.278.16 Rady Miasta Ełku z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

Uchwała nr XIX.194.16 Rady Miasta Ełku z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Ełk składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

Uchwała nr XLI.398.2014 Rady Miasta Ełku z dnia 25 marca 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIX.275.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 26  lutego 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasta Ełk od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Uchwała nr XLI.397.2014 Rady Miasta Ełku z dnia 25 marca 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIX.271.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ełku.

 

Uchwała nr XXIX.275.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 26 lutego 2013 r

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasta Ełk od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Uchwała nr XXIX.273.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 26 lutego 2013 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Ełk przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 

 Uchwała nr XXIX.272.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 26 lutego 2013 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasta Ełk.

 

Uchwała nr XXIX.271.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 26 lutego 2013 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ełku.

 

Uchwała Nr XXXIX.374.2014 Rady Miasta Ełku z dnia 28 stycznia 2014 r.  

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Ełk składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.