Deklaracje

Deklaracje

DEKLARACJE

SPOSOBY SKŁADANIA DEKLARACJI:
 
Właściciel* nieruchomości składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w jeden z poniższych sposobów:
 
1. w formie papierowej w Urzędzie Miasta Ełku w pokoju 103 (parter) lub 04 (niski parter) w godzinach: 
w poniedziałki od 8:00 do 16:00,
od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30,
 
2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez platformę ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) pod adresem http://www.epuap.gov.pl – warunkiem jest posiadanie kwalifikowanego elektronicznego podpisu lub profilu zaufanego,
 
3. za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Miasta Ełku, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk.
 
Deklarację może złożyć również pełnomocnik. W tym przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.
 
 
OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
 
Zobowiązanymi do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są:
 
1. Właściciel* nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.
 
2. Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe, którzy na podstawie oświadczeń składanych do nich przez mieszkańców składają do Urzędu Miasta jedną, zbiorczą deklarację za całą nieruchomość. To znaczy, że właściciel lokalu, osoba posiadająca spółdzielcze prawo do lokalu lub faktycznie zamieszkująca lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej, nie musi samodzielnie składać deklaracji.
 
3. Właściciel* nieruchomości niezamieszkałej, objętych systemem (uchwała link do pobrania uchwały Nr XV.140.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 15 stycznia 2020 r.).
 
 
TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI
 
Właściciel* nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie:
 
14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych,
 
do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana – w przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie,
 
Ponadto właściciel* nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny z wyjątkiem zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca, gdzie czas na złożenie deklaracji wynosi 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
 
* Deklarację składa właściciel nieruchomości. Ten obowiązek dotyczy również współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostek organizacyjnych lub osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, innych podmiotów władających nieruchomością.
Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji może jednocześnie dotyczyć kilku właścicieli nieruchomości, to wykonuje go ten podmiot, który faktycznie włada nieruchomością. Właściciele mogą też zawrzeć pisemną umowę wskazując podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji i wykonywania innych obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 

 

 

DEKLARACJE DO POBRANIA:

 

NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA (wersja pdf)

NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA (wersja edytowalna)

Załącznik D-GK-Z-1 do deklaracji (doc)

Załącznik D-GK-Z-1 do deklaracji (pdf)

 

NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁA (wersja pdf)

NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁA (wersja edytowalna)

Załącznik D-GK-N-2 do deklaracji (doc)

Załącznik D-GK-N-2 do deklaracji (pdf)