NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

 
Informujemy, że zgodnie z poniższymi uchwałami Rady Miasta Ełku nie wszyscy właściciele nieruchomości niezamieszkałych zostali objęci systemem odbioru odpadów komunalnych organizowanym przez Gminę Miasto Ełk:
 
 
Nieruchomości niezamieszkałe NIEOBJĘTE systemem organizowanym przez Gminę Miasto Ełk
 
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy od 1 czerwca 2020 r. nie zostali objęci systemem odbioru odpadów komunalnych organizowanym przez Gminę Miasto Ełk, są zobowiązani do zawarcia indywidualnych umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Ełk prowadzonego przez Prezydenta Miasta Ełku
 
Zawarte umowy (kopia lub skan) na odbiór opadów komunalnych właściciele nieruchomości niezamieszkałych są zobowiązani:
 
1) dostarczyć bezpośrednio do Urzędu Miasta Ełku do pokoju nr 103 (parter),
2) przesłać drogą pocztową na adres tutejszego urzędu (ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk),
3) przesłać drogą elektroniczną na adres email: a.koszczuk@um.elk.pl bądź um@um.elk.pl.
 
 
Nieruchomości niezamieszkałe OBJĘTE systemem organizowanym przez Gminę Miasto Ełk
 
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, wymienionych w powyższej uchwale, objętych systemem odbioru odpadów komunalnych organizowanym przez Gminę Miasto Ełk zobowiązani są do:
 
1) złożenia oświadczenia o ilości wytwarzanych odpadów do spółdzielni mieszkaniowych, zarządców wspólnot mieszkaniowych (w przypadku nieruchomości będących w zasobach spółdzielni mieszkaniowych czy wspólnot mieszkaniowych, mieszanych położonych w zabudowie wielolokalowej), którzy złożą stosowną zbiorczą deklarację do Urzędu Miasta Ełku,
2) złożenia deklaracji w Urzędzie Miasta Ełku przez pozostałych właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (niebędących w zasobach spółdzielni mieszkaniowych czy wspólnot mieszkaniowych, a także w przypadku nieruchomości mieszanych położonych w zabudowie jednorodzinnej i nieruchomości tylko niezamieszkałych) - właściciele takich nieruchomości będą uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podane dotychczas indywidualne konto (deklaracja)