Terminy opłat

Terminy opłat

Składający deklarację są zobowiązani uiszczać opłatę  za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc poprzedni bez wezwania  przelewem na indywidualny rachunek bankowy:  
   
a) osoby fizyczne – do 5-go dnia  
 
b) pozostałe podmioty – do 15-go dnia  
 
miesiąca, następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy. W placówkach Banku PKO BP S.A. wpłat można dokonywać bez dodatkowych opłat.
 
Po upływie terminu płatności nieopłaconej opłaty wystawia się upomnienie.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wszczyna się postępowanie egzekucyjne.