Przepisy prawne

Przepisy prawne

 
REGULAMIN

Tekst ujednolicony Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Ełkuopracowany na podstawie poniższych aktów prawnych:

 

METODA, STAWKI

Tekst ujednolicony uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności opracowany na podstawie poniższych aktów prawnych:

 

DEKLARACJE

 
 
TERMIN UISZCZANIA OPŁATY

Uchwała Nr XXVI.289.17 Rady Miasta Ełku z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r. poz. 561)

 

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG

Tekst ujednolicony uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku i zagospodarowaniu tych odpadówopracowany na podstawie poniższych aktów prawnych:

 

NIEZAMIESZKAŁE

Tekst ujednolicony uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – opracowany na podstawie poniższych aktów prawnych:

 

GÓRNE STAWKI OPŁAT

Uchwała nr L.510.2023 Rady Miasta Ełku z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2023 r. poz. 992)

 

STAWKA ZA NIERUCHOMOŚCI LETNISKOWE I REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Uchwała nr XXXIX.395.2022 Rady Miasta Ełku z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2022 r. poz. 984)