Przepisy prawne

Przepisy prawne

 
REGULAMIN
 

Tekst ujednolicony Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Ełkuopracowany na podstawie poniższych aktów prawnych:

 

METODA, STAWKI

Tekst ujednolicony uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności opracowany na podstawie poniższych aktów prawnych:

 

DEKLARACJE

Uchwała Nr R XXIV.238.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 25 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2020 r. poz. 4928)

Uchwała Nr XVIII.176.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2020 r. poz. 2622)

 

TERMIN UISZCZANIA OPŁATY

Uchwała Nr XXVI.289.17 Rady Miasta Ełku z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r. poz. 561)

 

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG

Tekst ujednolicony uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku i zagospodarowaniu tych odpadówopracowany na podstawie poniższych aktów prawnych:

 

NIEZAMIESZKAŁE

Uchwała Nr XV.140.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2020 r. poz. 580)

 

GÓRNE STAWKI OPŁAT

Uchwała Nr XVI.157.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Ełku (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2020 r. poz. 2193)